Ammoniakrechten

Wij beschikken over een ruim klantenbestand waardoor wij partijen samen kunnen brengen om externe salderingen mogelijk te maken. Naast het vaststellen van de zeer belangrijke referentie situaties verzorgen wij ook de overeenkomsten tussen u als saldogever en/of saldo ontvanger. Tevens adverteren wij hiermee op www.ammoniakrechten.nl. Vraagt u gerust vrijblijvend naar onze werkwijze en beschikbaarheid van ammoniakrechten.

Database van ammoniakrechten/stikstofrechten

Omdat het vanaf 1 februari mogelijk is om extern te salderen hebben wij een database opgericht met ammoniakrechten. Dit hebben wij gedaan omdat wij met veel veehouders in contact staan en “dan maken we wel eens een praatje”. Wanneer u ammoniakrechten wilt kopen moet u namelijk wel een verkoper vinden, waarvan de ammoniakrechten wel echt verhandelbaar zijn. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het verkopen van de ammoniakrechten.

 • Voor extern salderen moet door het bevoegd gezag toestemming worden verleend door middel van een vergunning; dit is noodzakelijk omdat er een activiteit wordt ontplooid waarvan niet kan worden uitgesloten dat er een significant negatief effect ontstaat op een nabijgelegen stikstofgevoelig Natura 2000 gebied.
 • Extern salderen moet op grond van vaste jurisprudentie als mitigatie worden opgenomen in een passende beoordeling.
 • Bij extern salderen wordt net als bij intern salderen uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit voor zowel de saldogever als de saldo-ontvanger (ingeval er sprake is van een gewijzigde activiteit). In aanvulling daarop heeft het bevoegd gezag besloten dat 70% van de stikstofemissie van de feitelijk gerealiseerde capaciteit van de saldogever gebruikt mag worden ten bate van de saldo-ontvangende activiteit. De overige 30% wordt gebruikt om een depositiedaling tot stand te brengen. Op deze manier kan als gevolg van extern salderen extra depositiedaling ontstaan[1].
 • De feitelijk gerealiseerde capaciteit op basis waarvan de saldering plaatsvindt moet worden aangetoond. Bovendien moet worden geborgd dat de saldogevende activiteit na de saldering niet meer kan plaatsvinden.
 • Als peildatum voor de feitelijk gerealiseerde capaciteit geldt het moment van het indienen van de. Het is daarbij aan de initiatiefnemer om de gerealiseerde capaciteit aan te tonen.

Het is niet toegestaan om extern te salderen met bedrijven die:

 • op 1 januari 2020 stoppen op basis van de Stoppersregeling Actieplan Ammoniak (landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme huisvesting)
 • deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen danwel een daarmee vergelijkbare saneringsregeling.

Dit komt omdat met deze bedrijven specifieke afspraken zijn of worden gemaakt of doordat de emissie van deze bedrijven reeds voor andere doelen wordt ingezet.

Er moet voldaan worden aan de eisen die volgen uit jurisprudentie over salderen:

 • Er moet directe samenhang bestaan tussen de intrekking van de milieuvergunning en verlening van de natuurvergunning.
 • De vergunning kan pas in werking treden als het daarvoor benodigde intrekkingsbesluit onherroepelijk is.
 • Een milieuvergunning die is ingetrokken vóór de Europese referentiedatum kan niet voor externe saldering worden gebruikt.
 • Salderen kan alleen met deposities die al waren vergund op de referentiedatum en nog aanwezig waren of konden zijn op het moment van intrekking.
 • Er moet overal (op alle hexagonen) sprake zijn van een gelijkblijvende depositie of een afname.

Extern salderen is mogelijk met bedrijven die:

 • op 1 juli 2015 geen stikstofdepositie meer veroorzaakte of
 • op 1 juli 2018 nog stikstofdepositie veroorzaakte, of
  binnen één kilometer afstand van een Natura 2000-gebied staat.

Bron: handreiking Salderen.